کلیدواژه‌ها = شیوع سرمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر علایم بالینی، عوامل فیزیولوژیک و فاکتورهای محیطی بر میزان شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در گلههای گوسفندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-41

محسن ایماندار؛ سید علی پوربخش؛ علی حسنپور؛ فرهاد موسی خانی


2. بررسی آلودگی سرمی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های شهرستان سراب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-116

مجید خانمحمدی


3. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-154

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ جواد اینانلو؛ مهران معصومی


4. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین با روش آگلوتیناسیون سریع بر روی لام

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-187

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ مسعود روحی؛ پدرام سمیع یوسفی