کلیدواژه‌ها = جوجه گوشتی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فارمی واکسن زنده متاپنوموویروس پرندگان در مزرعه جوجه گوشتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-13

پیام حقیقی خوشخو؛ حسین حسینی؛ گیتا اکبری آزاد؛ امیر بخشی


3. تأثیر افزودنی خوراکی بوتیرات بر راندمان پرورشی و مورفولوژی روده باریک در جوجه گوشتی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 234-252

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ فریبرز معیر؛ ایمان پژوهنده


4. ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 161-171

سید شاپوررضا شجاعی؛ حامد حسنی ولاسجردی؛ کسری اسمعیل نیا