نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب شناسی کبدهای ضبط شده گاوهای کشتاری در کشتارگاه ارومیه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-134

امیر امنیت طلب؛ رضا علیزاده