نویسنده = آزاده حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گوسفند نژاد مهربان آلوده به کیست هیداتید و ترماتودهای کبدی در کشتارگاه صنعتی همدان 1394

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-120

حیدر حیدری؛ حمیدرضا ظهیری؛ اعظم حسینی؛ پارمیس نطقی؛ سعیده آیینه؛ آزاده حسینی؛ الهه شمس؛ حسین وزینی