نویسنده = محمد صدقیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های سخت اسب های شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-10

سهراب رسولی؛ محمد صدقیان؛ فرشاد مظاهری چورس؛ حامد رضایی