نویسنده = حسین وزینی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گوسفند نژاد مهربان آلوده به کیست هیداتید و ترماتودهای کبدی در کشتارگاه صنعتی همدان 1394

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-120

حیدر حیدری؛ حمیدرضا ظهیری؛ اعظم حسینی؛ پارمیس نطقی؛ سعیده آیینه؛ آزاده حسینی؛ الهه شمس؛ حسین وزینی


2. بررسی خاصیت ایمنی‌زایی آنتی ژن های انگل پاراآسکاریس اکوئوروم با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-70

فاطمه فروهی؛ هادی زمانی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور؛ الهه شمس؛ حسین وزینی