نویسنده = عبداله عراقی سوره
تعداد مقالات: 1
1. سیمای قارچی فلورمیکروبی سطح چشم سالم در اسب کرد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-104

عبداله عراقی سوره؛ صابر ممقانی