نویسنده = وحید اکبر نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تغییرات هیستولوژیک بیضه موش سوری تیمار شده با جنتامایسین به صورت داخل بیضه ای

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-186

وحید اکبر نژاد؛ پرویز تاجیک؛ منصوره موحدین؛ رضا یوسفی؛ نیلوفر حاج صادقی