نویسنده = سمیرا قلمبردزفولی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ژنهای انتروتوکسین Aو Bدر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر خام و شیر ورم پستان گاوداریهای صنعتی استان تهران

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-152

سپیده ولی؛ فرهاد موسی خانی؛ آریا بدیعی؛ علیرضا جمالی؛ سمیرا قلمبردزفولی