نویسنده = پیام حقیقی خوشخو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فارمی واکسن زنده متاپنوموویروس پرندگان در مزرعه جوجه گوشتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-13

پیام حقیقی خوشخو؛ حسین حسینی؛ گیتا اکبری آزاد؛ امیر بخشی