نویسنده = سعید عظیم پور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر داروی سیلیمارین در درمان کاتاراکت تجربی در خرگوش

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-23

وریا توحیدی؛ سعید عظیم پور


2. القای تجربی کاتاراکت سریع با استفاده از سلنیت سدیم در خرگوش

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-75

وریا توحیدی؛ سعید عظیم پور


3. بررسی تظاهرات بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی در انتقال خون بین گونه ای از گوسفند به گاو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-83

سعید عظیم پور؛ سعید نظیفی؛ پرهام متقیان


4. بررسی کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان استان مازندران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-45

علیرضا نیک بین؛ علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور