نویسنده = �������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش بالینی اپیتلومای غده سباسه نابجا در یک قلاده سگ

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 256-268

حمید رضا فتاحیان؛ روزبه مرید پور؛ سید پژمان مرتضوی؛ فاطمه سعدی نام