نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی برخی ژن های مولد بیوفیلم در استافیلو کوکوس اورائوس های جدایه از ورم پستان گاو

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 225-234

مسعود شماخی؛ فرهاد موسی خانی؛ مجید ارجمند زادگان؛ سمیرا دزفولی