نویسنده = مجید صدقیانی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا در خرگوش های منطقه شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-163

پیام رسولی؛ امین خدادادی؛ موسی توسلی؛ شهام سقایی؛ مجید صدقیانی