نویسنده = رضا سجادی
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد اپولیس فیبروماتوز عود شونده در گربه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 269-274

محمدرضا پریانی؛ رضا سجادی؛ سید مهدی رجایی؛ پژمان مرتضوی


2. گزارش یک مورد لومباریزاسیون مهره های خاجی در گربه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-127

محمد رضا پریانی؛ سید مهدی رجایی؛ رضا سجادی