نویسنده = محمد رضا پریانی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد لومباریزاسیون مهره های خاجی در گربه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-127

محمد رضا پریانی؛ سید مهدی رجایی؛ رضا سجادی