نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فلور قارچی کیسه ملتحمه گوسفندان سالم نژاد قزل در شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 94-101

عبداله نراقی سوره؛ وحید حسن پور