نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر داروی پرازی کوانتل فورت بر کاهش میزان EPG مدفوع در سگ

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 259-264

نادیا طایفی نصر آبادی؛ نیما بختیاری؛ عباس بایگان


2. مطالعه مقایسه ای کوکسیدیوز تجربی در جوجه های گوشتی دو سویه rOSS و Cobb از طریق اندازه گیری کاروتنوئیدهای پلاسما

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-82

سید شاپور رضا شجاع؛ نیما عیسی کاکرودی؛ نیما بختیاری