نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد آدنوکارسینوم آسینیک غده بزاقی زیر زبانی در گربه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-56

سروش محیط مافی؛ فریبرز معیر؛ سید امیر رضوی؛ مجید مهری