نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. توپوگرافی بریدگی قلبی شش و محل کیسه های جنب در اسبچه خزر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 17-23

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلان پور