نویسنده = محمدرضا پریانی
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد اپولیس فیبروماتوز عود شونده در گربه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 269-274

محمدرضا پریانی؛ رضا سجادی؛ سید مهدی رجایی؛ پژمان مرتضوی


2. توپوگرافی بریدگی قلبی شش و محل کیسه های جنب در اسبچه خزر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 17-23

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلان پور