نویسنده = �������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش پارامترهای محیطی و فیزیکوشیمیایی موثر بر شیوع بیماری یرسینیوزیس درمزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ( )Oncorhynchous mykissمنطقه هراز استان مازندران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-61

علیرضا باباعلیان؛ قباد آذری تاکامی؛ آرمین عابدیان امیری؛ امین خدادادی؛ مجتبی کشاورز