نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر علایم بالینی، عوامل فیزیولوژیک و فاکتورهای محیطی بر میزان شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در گلههای گوسفندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-41

محسن ایماندار؛ سید علی پوربخش؛ علی حسنپور؛ فرهاد موسی خانی