نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات محافظتی کوآنزیم Q10و ویتامین Cدر پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-29

سروش الماسی؛ بابک رضوانجو؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ علی ناموران عباس آباد؛ مهدی خسروی