نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر تجویز 3نوع GNRHدر برنامه همزمانی Heat synchبر میزان آبستنی و میزان ترشح LHدر گاوهای شیری

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 269-279

تقی تکتاز هفشجانی؛ شهریار خدیوی بروجنی؛ فرشاد باباخانیان بروجنی