نویسنده = علی محمد بهرامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرولوژی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان کشتاری شهرستان ایلام در سال 139

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-268

علی محمد بهرامی؛ مهدی جعفریان؛ حشمت اله علی رحمی؛ محمد محمدی؛ صادق چراغ افروز؛ لیلی هواسی؛ مینو شاددل