نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش نواری BHBAشیر در مقایسه با آزمایش BHBAخون جهت تشخیص کتوز تحت بالینی در گاوهای شیری

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 227-235

بابک باستانی؛ علیرضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی