نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل ضبط کبد و ریه گوسفند و بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان گچساران

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 199-211

ام البنین قاسمیان کریک؛ علی عباسی هرمزی