نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر درد احشائی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-153

رامین حاجی خانی؛ محمد رضا رحیم نژاد؛ علی ضرغامی