نویسنده = علیاوسط حسینیعلی آباد
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی سروتیپ B/793ویروس برونشیت عفونی از گلههای گوشتی دارای علائم تنفسی در غرب مازندران

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-97

علیاوسط حسینیعلی آباد؛ رضا ممیز؛ محسن محمودزاده؛ اصغر یوسفی امین