نویسنده = عباس رحیمی فروشانی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید Aبه عنوان شناساگر نوین ارزیابی کیفیت شیر مخزن دامداری

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-90

محمدرضا تقدیری؛ گیتی کریم؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ عباسعلی مطلبی


2. تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-247

عباس کلانتری؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی