نویسنده = امین خدادادی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نقش پارامترهای محیطی و فیزیکوشیمیایی موثر بر شیوع بیماری یرسینیوزیس درمزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ( )Oncorhynchous mykissمنطقه هراز استان مازندران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-61

علیرضا باباعلیان؛ قباد آذری تاکامی؛ آرمین عابدیان امیری؛ امین خدادادی؛ مجتبی کشاورز


2. گزارش شیوع نماتود زئونوز . Anisakis spدر ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 221-225

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


3. تعیین میزان فراوانی انگلهای خارجی ماهی قرمز ) در مراکز تکثیر وCarassius auratus, Linnaeus,1785( پرورش شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-57

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


4. مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا در خرگوش های منطقه شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-163

پیام رسولی؛ امین خدادادی؛ موسی توسلی؛ شهام سقایی؛ مجید صدقیانی


5. بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-49

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ محمد صادقیانی؛ علیرضا مراد پور؛ رضا سلمان زاده