نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. گزارش شیوع نماتود زئونوز . Anisakis spدر ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 221-225

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


2. بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس(کبد چرب) در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-27

داریوش آزادیخواه؛ علی نکوئی فرد؛ امیر امنیت طلب؛ امین خدادادی؛ رستا عزیزی؛ نیما بهبودی


3. تعیین میزان فراوانی انگلهای خارجی ماهی قرمز ) در مراکز تکثیر وCarassius auratus, Linnaeus,1785( پرورش شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-57

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی