نویسنده = بابک رضوانجو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات محافظتی کوآنزیم Q10و ویتامین Cدر پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-29

سروش الماسی؛ بابک رضوانجو؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ علی ناموران عباس آباد؛ مهدی خسروی


2. مقایسه تاثیر امپرازول و رابپرازول در جلوگیری از ایجاد زخم معده با ایندومتاسین در موش صحرایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

بابک رضوانجو؛ ابوالفضل بقایی کیا؛ فریبرز معیر؛ مسعود سلک غفاری؛ حامد شیرازی بهشتی ها