نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر درمانی Gabon PA92در مقایسه با Bayvarolجهت کنترل واروآزیس

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 175-183

سید شاپوررضا شجاعی؛ مهدی ناظم نیا