نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی آلودگی مخمری لاینرهای دستگاه شیر دوشی برخی از گاوداریهای صنعتی استان تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 173-179

مرضیه تاجدینی؛ حامد مکاری؛ مهدی فیضی


2. بررسی تاثیر تجویز بولوس خوراکی کلسیم در پیشگیری از هیپوکلسمی در گاو شیری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 167-173

آریا بدیعی؛ فرهاد موسی خانی؛ مهدی فیضی