نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. یافته های پاتولوژیک جنین های سـقط شده در گاوداریهای صنعتی اطراف تـهران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 155-166

فریبرز معــیّر؛ اورنگ عطایی؛ فرهاد موسی خانی؛ علیرضا باهنر