نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش درمان زخمهای آلوده به لارو مگس در سگهای ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 116-123

سروش محیط مافی؛ سید شاپور رضا شجاعی