نویسنده = سید حامد شیرازی بهشتی ها
تعداد مقالات: 4
1. دیابت ملیتوس در حیوانات

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-32

سید حامد شیرازی بهشتی ها


2. بررسی اثرات محافظتی کوآنزیم Q10و ویتامین Cدر پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-29

سروش الماسی؛ بابک رضوانجو؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ علی ناموران عباس آباد؛ مهدی خسروی


3. تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید A، هاپتو گلوبین و بخی پارامترهای هماتولوژیک در ارزیابی سلامت اسب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-73

سید محمود مرتضوی؛ شهاب الدین صافی؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ وحید ربانی


4. تعیین ارزش تشـخیصی پروتئـین های فاز حاد مثبـت و منفی شیر به عـنوان بیومارکـرهای جدید در تشخـیص ورم پـستان تـحت بالینی گـاو

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-87

سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ وحید ربانی؛ شهاب الدین صافی؛ محمود بلورچی؛ مهرداد عامری