نویسنده = سعید عظیم پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر هیپرویتامینوز Aبر کبد برههای نوزاد

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-8

سعید عظیم پور؛ علیرضا شقایق؛ بنفشه غلامحسینی


2. بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-55

علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور؛ مهدی سخا