نویسنده = فریبـرز معــیّر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با سالینومایسین در جوجه های گوشتی مبتلا بهکوکسیدیوز تجربی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-23

فریبـرز معــیّر؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ سید حسین حسینی؛ مطهر اسفندیاری