نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سریع گونه های مختلف مایکوباکتریوم ها در بیماری سل

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-13

اسماعیل جبارزاده؛ مهناز سیفی