نویسنده = گیتا اکبری آزاد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی فارمی واکسن زنده متاپنوموویروس پرندگان در مزرعه جوجه گوشتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-13

پیام حقیقی خوشخو؛ حسین حسینی؛ گیتا اکبری آزاد؛ امیر بخشی


2. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-154

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ جواد اینانلو؛ مهران معصومی


3. تأثیر افزودنی خوراکی بوتیرات بر راندمان پرورشی و مورفولوژی روده باریک در جوجه گوشتی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 234-252

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ فریبرز معیر؛ ایمان پژوهنده