نویسنده = رامین حاجى خانى
تعداد مقالات: 1
1. تغییر احساس درد مزمن در اثر بلوک سیستم کولینرژیک

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 229-233

رامین حاجى خانى؛ محمدرضا رحیم نژاد