نویسنده = رامین حاجی خانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک در تسکین درد ناشی از میدان های الکترومغناطیس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 96-102

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی


2. اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 201-206

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار مرچن