نویسنده = محمدرضا رحیم نژاد
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات وزن بدن ناشی از نگهداری انفرادی موش های آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-48

محمدرضا رحیم نژاد؛ وهاب باباپور؛ سید دانیال محمدی


2. اثرات نگهداری انفرادی بر رفتار اخذ غذا در موش

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-108

محمدرضا رحیم نژاد؛ وهاب باباپور


3. بررسی تاثیر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک در تسکین درد ناشی از میدان های الکترومغناطیس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 96-102

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی


4. تاثیر نگهداری انفرادی بر احساس درد احشایی در موش آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-62

محمدرضا رحیم نژاد


5. تغییر احساس درد مزمن در اثر بلوک سیستم کولینرژیک

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 229-233

رامین حاجى خانى؛ محمدرضا رحیم نژاد


6. نقش سیستم آدرنرژیک در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر احساس درد حاد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-259

محمدرضا رحیم نژاد؛ محمدرضا زرین دست


7. اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 201-206

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار مرچن