نویسنده = �������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 161-171

سید شاپوررضا شجاعی؛ حامد حسنی ولاسجردی؛ کسری اسمعیل نیا