نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تاثیر درمانی Gabon PA92در مقایسه با Bayvarolجهت کنترل واروآزیس

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 175-183

سید شاپوررضا شجاعی؛ مهدی ناظم نیا


2. بررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان البرز

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-31

سید شاپوررضا شجاعی؛ علیرضا شقایق؛ امین احمدی


3. ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 161-171

سید شاپوررضا شجاعی؛ حامد حسنی ولاسجردی؛ کسری اسمعیل نیا