نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط درجه هایپرکراتوز سرپستانک در آستانه دوره خشکی با عفونتهای پستان پس از زایش در گاو شیری

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-152

اورنگ عطایی عمارلویی؛ علی خلفی؛ محمد عمادی