نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد ابتلاء به مارک کانونی همراه با انسداد در ژئوژنوم مرغ تخمگذار

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 135-139

فریبرز معـیّر؛ پیام حقیقی خوشخو